Mašinų laikas. Kodėl kompiuterio pergalė – istorinis įvykis (1)

2016-03-15

Seule vyks­ta* is­to­ri­nis žai­di­mo go tur­ny­ras tar­p le­gen­di­nio pa­sau­lio čem­p­iono Lee Sedolo ir Google su­kur­tos pro­gra­mos Alphago. Lee pra­lai­­mė­jo tris par­ti­jas iš pen­kių ir nors lai­mė­jo ket­vir­tą­ją, jam bus įskai­ty­tas pra­lai­mė­ji­mas. Mi­li­jo­nas pri­zų fon­do do­le­rių, ku­riuos lai­mė­ji­mo at­ve­ju bū­tų ga­vęs Lee Sedolas, Google per­duos lab­da­rai – pa­ti Alphago, kaip žinia, mer­kan­ti­liš­ku­mu ne­pa­si­žy­mi. Šis tur­nyras ir žmo­gaus pra­lai­mė­ji­mas taps nau­jau­siu tech­no­lo­gi­jų žen­klu – ne ma­žiau reikš­min­gu, nei ana­lo­giš­kas įvy­kis šach­ma­tų pa­sau­ly­je pra­ėj­us­io tūks­tant­me­čio pa­bai­go­je.

1 | 2

(36)
(2)
(34)

Komentarai (1)