Sovietų kolonializmas Baltijos valstybėse: pastabos apie moderniojo kolonializmo prigimtį (21)

2013-08-08

Tau­tos die­nos pro­ga (08-09), no­ri­si skai­ty­to­jams pa­teik­ti ką nors y­pa­tin­ga, ką nors ne­kas­die­niš­ka. Šis prof. V. Stanley'io Vardžio straip­sn­is bū­ten­t ir su­tei­kia to­kią ga­li­my­bę. Pa­ra­šy­tas pra­ėj­us maž­daug tiek pat lai­ko nuo so­vie­ti­nės o­ku­pa­ci­jos pra­džios, kiek da­bar pra­ėjo nuo ne­pri­klau­so­my­bės at­ga­vi­mo, be pa­grin­di­nės ko­lo­nia­lis­ti­nio šios o­ku­pa­ci­jos po­bū­džio nag­ri­nė­ji­mo, jis lei­džia pa­ly­gin­ti kai ku­riuos gy­ve­ni­mo as­pek­tus, ir net­gi iš­ves­ti pa­ra­le­les.
Tek­st­as il­go­kas, tad ap­si­sprę­sti dė­ti jį ne­su­trum­pin­tą ne­bu­vo len­gva. Ta­čiau ži­na­nt šio por­ta­lo lan­ky­to­jų in­te­lek­to ly­gį, ga­li­ma ti­kė­tis, kad tai ne­su­kels di­des­nių prob­le­mų.

1 | 2

(24)
(0)
(3)

Komentarai (21)

Susijusios žymos: