Ar jūs iš tų, kurie girdi šikšnosparnių serenadas? (Video)  (0)

Visai tikėtina, jog netrukus, praeidami pro seną sandėliuką ar pastatą, išgirsite ausiai neįprastą garsą: čaižų cypimą. Tai – šikšnosparnių dvispalvių plikšnių patinų serenados, skirtos praskrendančioms patelėms.


Būtent vedami dauginimosi instinkto nakties skrajūnai ėmė lįsti lauk.

„Už savaitės prasidės dvispalvių plikšnių tuoktuvių metas. Išlindę iš plyšių šikšnosparniai patinai savo čaižiomis serenadomis kvies poruotis praskrendančias pateles“ – teigia Lietuvos gamtos fondo (LGF) gamtosaugos specialistas Remigijus Karpuška.

Pasak jo, ne visiems pavyksta šiuos garsus išgirsti. Pasitaiko atvejų, kai vienas žmogus šikšnosparnių skleidžiamus garsus girdi, o kitas ne. Tačiau tai nereiškia klausos sutrikimo, paprasčiausiai skiriasi klausos jautrumas.

Šie gyvūnai po­ruo­ja­si ru­de­nį, ta­čiau pa­te­lės pa­sto­ja tik pa­va­sa­rį vi­są žie­mą sa­vy­je iš­ne­šio­ju­sios pa­ti­no sėk­lą.  Jau­nik­lius patelės atsiveda ge­gu­žės mėnesį.

LGF spe­cia­lis­tas pri­mi­nė, kad at­ša­lus orams šikš­nos­par­niai ims ieš­ko­tis žie­mo­vie­čių, o tuo­met ir vėl ne­iš­ven­gia­mi šių gy­vū­nų ir žmo­nių su­si­dū­ri­mai. Jų ne­rei­kia bi­jo­ti. Jei ra­do­te šį skra­jū­ną ant žemės, rei­kė­tų atsargiai įdėti į dėžutę ir pranešti specialistams.

Šikš­nos­par­niai žie­mo­da­mi ne­ėda, ta­čiau van­duo jiems bū­ti­nas. Jei žin­duo­lis liks ke­lias die­nas dė­žu­tė­je, reikėtų į stik­lai­nio dang­te­lį įpil­ti van­dens ir į jį pa­merk­ti va­tos gu­mu­lė­lį. Šikš­nos­par­niai daug negeria tik lyž­te­lė­ti ke­lis la­še­lius, pa­sa­ko­ja gam­ti­nin­kas.

Dvispalvių plikšnių patinų serenados:

Aut. teisės: Grynas.lt
Grynas.lt
(16)
(0)
(16)

Komentarai (0)