Kokius bananus sveikiau valgyti – žalius, geltonus ar su rudomis dėmelėmis?  (3)

Ar žinojote, kad bananui sirpstant keičiasi juo maistinė vertė? Sirpdami bananai tampa saldesni. Kodėl? Nes bananų sudėtyje esantys enzimai ima skaldyti krakmolą, kuris šiaip nėra saldus, į cukrų. Dėl to bananus taip pat yra lengviau virškinti, rašo tinklalapis „The Spirit Science and Metaphysics“.


Tačiau japonų mokslininkai taip pat nustatė įdomių faktų apie ba­na­nus. Pasirodo, kad sirpstant ba­na­nuose susidaro daugiau antioksidantų, negu neprisirpusiuose.

Jeigu ant ba­na­no žievės yra juodų dėmelių, tai reiškia, kad gaminasi vadinamasis naviko nekrozės faktorius (NNF)– medžiaga, kuri padeda kovoti su vėžiu ir pakitusiomis ląstelėmis. Kuo tamsesnė ba­na­no žievė, tuo daugiau jame yra NNF. Prisirpęs ba­na­nas aštuonis kartus efektyviau stipriną imuninę sistemą, negu neprisirpęs, nustatė japonų mokslininkas.

Taigi, kada geriausia valgyti ba­na­ną? Kai jis yra visiškai prisirpęs. Tačiau verta paminėti, kad jeigu sergate antrojo tipo diabetu, ba­na­nų patariama valgyti su riešutų sviestu, kurioje sudėtyje esantys riebalai sulėtins cukraus įsisavinimą ir jo patekimą į kraujotaką. Tad cukraus lygis kraujyje nekils taip staiga ir organizmui bus daug lengviau jį suskaidyti.

Ba­na­nai yra tikras „supermaistas“ ir jų galima vartoti laikantys bet kokios dietos. Tačiau nepamirškite, kad geriausia juos valgyti, kai ant žievės yra tamsių taškelių. Priešingu atveju, ba­na­nai gali apsunkinti virškinimą ir jų sudėtyje nebus tiek daug sveikatai naudingų medžiagų.

Ba­na­nų teikiama nauda:

Ba­na­nai yra la­bai ka­lo­rin­gas vai­sius. Vos vie­nas per die­ną su­var­to­tas ba­­na­­nas su­teiks daug ener­gi­jos.

Ba­na­nas yra tin­ka­miau­sias pro­duk­tas tais at­ve­jais, kuo­met žmo­gui rei­kia var­to­ti ne­daug itin ka­lo­rin­go mais­to. Pa­pras­tai tai bū­na at­ve­jai, kuo­met žmo­gus ne­ten­ka daug svo­rio ar­ba kar­ščiuo­ja, ir or­ga­niz­mas nu­silp­sta, ding­sta ape­ti­tas.

Ba­na­nuo­se yra daug ka­lio ir mag­nio, ku­rie pa­de­da pa­lai­ky­ti nor­ma­lų krau­jo spau­di­mą ir ap­sau­go šir­dį.

Di­de­lė ba­na­nuose esan­ti ka­lio kon­cen­tra­ci­ja taip pat pa­de­da stip­rin­ti kau­lus.

Ba­na­nai pa­de­da už­kirs­ti ke­lią kal­cio ne­te­ki­mui su šla­pi­mu, ku­rį su­ke­lia per di­de­lis ka­lio jo­nų kie­kis šla­pi­me.

Ba­na­nai pa­si­žy­mi rūgš­tin­gu­mą ma­ži­nan­čiu po­vei­kiu ir re­ko­men­duo­jami ap­sau­go­ti nuo skran­džio o­pų. Ba­na­nų su­dė­ty­je yra pro­te­azės in­hi­bi­to­riu­mi va­di­na­mos me­džia­gos, ku­ri ap­sau­go skran­dį nuo blo­gų­jų bak­te­ri­jų, su­ke­lian­čių skran­džio ir žar­ny­no veik­los su­tri­ki­mus.

Ba­na­nai sti­mu­liuo­ja ląs­te­lių dau­gi­ni­mąsi, dėl ku­rio tir­štė­ja skran­džio glei­vės ir taip ap­si­sau­go­ma nuo skran­džio rūg­ščių.

Vi­du­riuo­jant ar var­to­jant ne­pa­kan­kam­ai skys­čių, or­ga­niz­me ga­li su­trik­ti elek­tro­li­tų pu­siau­svy­ra. Ba­na­nai pa­de­da at­sta­ty­ti pra­ras­tą kalį ir už­tik­rin­ti ge­rą šir­dies veik­lą.

Ba­na­nų su­dė­ty­je yra daug pek­ti­no, ku­ris pa­de­da už­tik­rin­ti ge­rą virš­ki­ni­mą ir už­kirs­ti ke­lią vi­du­rių už­kie­tė­ji­mui.

Ba­na­nų su­dė­ty­je yra daug ne­su­virš­ki­na­mų au­ga­li­nių ang­lia­van­de­nių skai­du­lų – fruk­to­oli­go­sa­cha­ri­dų, ku­rie sti­mu­liuo­ja ge­rų­jų bak­te­ri­jų dau­gi­ni­mą­si žar­ny­ne. Šios bak­te­ri­jos ap­sau­go nuo blo­gų­jų bak­te­ri­jų, su­ke­lian­čių virš­ki­na­mo­jo trak­to veik­los su­tri­ki­mus.

Fruk­to­oli­go­sa­cha­ri­dai taip pat iš­ski­ria virš­ki­na­mų­jų fer­men­tų, ku­rie ge­ri­na mai­sti­nių me­džia­gų pa­si­sa­vi­ni­mą.

Ba­na­nuo­se yra trum­pų­jų gran­džių rie­bių­jų rūgš­čių, ku­rios yra gy­vy­biš­kai svar­bios žar­ny­no sie­ne­les den­gian­čių ląs­te­lių svei­ka­tai. Dėl to ge­rėja ir mais­ti­nių me­džia­gų pa­si­sa­vi­ni­mas.

Ba­na­nai yra ge­ras ka­ro­ti­noi­dų šal­ti­nis. Ka­ro­ti­noi­dai yra an­ti­ok­si­dan­tai, ku­rie ap­sau­go nuo li­gų. Ba­na­nuose taip pat gau­su an­ti­ok­si­dan­tais lai­ko­mų fe­no­li­nių jun­gi­nių.

Ba­na­nai taip pat pa­si­žy­mi ra­mi­nan­čiu po­vei­kiu. Jų su­dė­ty­je yra trip­to­fa­no, kuris orga­niz­me me­džia­gų apy­kai­tos me­tu virs­ta nuo­tai­ką ge­ri­nan­čiu se­ra­to­ni­nu.

Ba­na­nas yra idea­lus vai­sius var­toti iš kar­to po ge­ros tre­ni­ruo­tės. Jo su­dė­tyje esan­tys pa­pras­tie­ji cu­krūs grei­tai virs­ta ener­gi­ja ir nor­ma­li­zuo­ja cu­kraus kie­kį krau­jy­je.

Taigi, kai kitą kartą pirksite ba­na­nų, nevalgykite jų tol, kol neatsiras tamsių taškelių. Tikrai pajusite, kaip skirtingai reaguos jūsų organizmas.

Aut. teisės: delfi.lt
(44)
(0)
(44)

Komentarai (3)