Lietuvos ūkininkei žoliapjovę atstoja pulkelis alpakų  (11)

Pra­ncū­zi­jos ir Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos gy­ven­to­jai orą ter­šian­čias ir bio­lo­gi­nę įvai­ro­vę nai­ki­nan­čias žo­liap­jo­ves kei­čia avi­mis, o lie­tu­vių ūkininkai pie­ve­lių prie­žiū­rą pa­ti­kė­jo eg­zo­tiš­koms al­pa­koms.

Mū­sų kraš­tui ne­bū­din­gi gy­vū­nai Tra­kų ra­jo­ne gy­ve­nan­čios vers­li­nin­kės Jo­lan­tos Kuo­rie­nės so­dy­bo­je at­si­ra­do, kai šei­mi­nin­kė, ieš­ko­da­ma ge­riau­sio spren­di­mo, kaip pa­leng­vin­ti pie­ve­lės šie­na­vi­mą, nu­ta­rė įsi­gy­ti al­pa­kų. Anot mo­ters, jie ke­le­tą me­tų var­go tvar­ky­da­mi ap­lin­ką. Alpakas šeima pastebėjo kelionėje po Norvegiją. Pir­mus pen­kis gy­vū­nus vers­li­nin­kai par­si­ga­be­no iš to­li­mo­sios Či­lės kiek dau­giau nei prieš po­rą me­tų. Pa­sak J.Kuo­rie­nės, Lie­tu­vo­je jie bu­vo pir­mie­ji, pra­dė­ję au­gin­ti al­pa­kas ne zoo­lo­gi­jos so­de, o ūky­je.

Aut. teisės: Lietuvos žinios
Autoriai: Rita Krušinskaitė

(8)
(0)
(2)

Komentarai (11)