Ką reikia žinoti ruošiantis stoti į universitetus 2014 m.  (0)

Lietuviška patarlė sako: „ruošk žiemai roges vasarą“, kurią verta prisiminti planuojant savo ateitį. 2013 metų priėmimas į aukštąsias mokyklas tuoj prasidės, o kartu su juo išaugs ir informacijos srautai apie abiturientų pasirinkimus, populiariausias studijų programas, stojimo ir priėmimo balus ir t. t. Todėl prisiminę lietuvių liaudies išmintį, turėtų suklusti ir tie, kurie ruošiasi stoti į aukštąsias mokyklas 2014 m. Keletas patarimų, į ką reiktų atkreipti dėmesį.


Brandos egzaminų vertinimo tvarka

Nuo 2013 metų startuoja nauja brandos egzaminų vertinimo tvarka. Jeigu iki šių metų valstybinių brandos egzaminų vertinimas buvo norminis, tai šiais metais įvedamas kriterinis vertinimas. Kriterinis valstybinio brandos egzamino vertinimas – tai vertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus ir brandos egzamino rezultato priskyrimas iš anksto nustatytam valstybinių brandos egzaminų pasiekimų lygiui (patenkinamam, pagrindiniam ar aukštesniajam). 

Egzaminas bus išlaikytas, jei surinksite nuo 16 iki 100 balų. Kiekvieno egzamino vertinimo kriterijus ir pavyzdines egzaminų užduotis galima rasti Nacionalinių egzaminų centro svetainėje www.nec.lt. Pasibaigus egzaminų sesijai, čia bus skelbiami ir rezultatai, todėl būsimiems abiturientams tikrai vertėtų pasižiūrėti, kaip sekėsi jų vyresniems kolegoms. Realios situacijos žinojimas leis įvertinti savas galimybes laikant egzaminus 2014 metais, nes pati vertinimo tvarka nesikeis. Žinoma, pagal 2013 metų rezultatus, ateinantiems metams gali būti koreguojami vertinimo kriterijai, todėl reikėtų nepamiršti tokią informaciją tikrinti visus metus – naujienos šioje svetainėje bei stojimams skirtame KTU tinklapyje www.fmf.lt skelbiamos pirmiausiai.

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos valstybės finansavimui studijoms universitetuose 2014 metais pasikeitimai. 

Nors brandos atestatui gauti 2014 metais užtenka laikyti du brandos egzaminus, jų gali nepakakti stojant į universitetines studijas. Pasižiūrėkime, kokius egzaminus reikėtų laikyti norintiems įstoti į KTU Fundamentaliųjų mokslų fakulteto rengiamas taikomosios matematikos, taikomosios fizikos ar medžiagų mokslo ir nanotechnologijų studijų programas. 

2014 metais universitetinių studijų valstybės finansavimui gauti kriterijai yra šie:

  • 1. Pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino (jei jis numatytas) įvertinimas; 
  • 2. Antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  • 3. Trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  • 4. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas (privalomas);
  • 5. Papildomas kriterijus: tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietų laimėjimas (pridedami papildomi balai);

Taigi, jei 2013 metais stojant į universitetą galima buvo laikyti lietuvių kalbos mokyklinį egzaminą, tai nuo 2014 metų valstybinis lietuvių kalbos egzaminas yra privalomas. Šio egzamino pažymys sudarys apie 20 procentų konkursinio balo. Didžiausią įtaką konkursiniam balui, kaip ir 2013 metais, turės pirmojo dalyko brandos egzamino pažymys. Stojant į studijų programas „Taikomoji matematika“ ir „Medžiagos ir nanotechnologijos“ – tai valstybinio matematikos egzamino įvertinimas, o į „Taikomąją fiziką“ – fizikos.

Toliau konkursiniam balui formuoti imami antrojo ir trečiojo dalykų valstybinių brandos egzaminų įvertinimai arba metiniai pažymiai. Kiekvienas iš jų sudarys taip pat apie 20 procentų konkursinio balo. Kadangi 2014 metais stojant į aukštąsias mokyklas atsiranda didesnė egzaminų įvairovė, svarbu tai, kad trečiasis dalykas negali sutapti su pirmuoju ar antruoju dalyku. Antruoju dalyku stojant į taikomąją matematiką gali būti informacinių technologijų arba fizikos valstybinių egzaminų įvertinimai, arba metiniai pažymiai. Renkantis taikomosios fizikos studijų programą – matematikos, o medžiagų mokslo ir nanotechnologijų – fizikos arba chemijos dalykų atitinkami įvertinimai. Trečiuoju dalyku visoms studijų programoms gali būti šių brandos egzaminų ar metiniai pažymiai: istorija, geografija, informacinės technologijos, fizika, chemija, biologija, užsienio kalba. 

Konkursinio balo skaičiavimas

Pagrindiniams kriterijams perskaičiuoti naudojama 0–10 balų skalė. Valstybinių brandos egzaminų (VBE), pateikti šimtabalėje skalėje, dalijami iš 10 ir dauginami iš atitinkamo svertinio koeficiento (pirmo dalyko - 0,4, kitu dalykų - 0,2) ir sumuojami. Perskaičiavimo formulė būtų tokia:

(Pirmojo dalyko VBE įvertinimas/10)*0,4 +(Antrojo dalyko VBE įvertinimas/10)*0,2+(Trečiojo dalyko VBE įvertinimas/10)*0,2 + (Lietuvių kl. VBE įvertinimas/10) *0,2 = Konkursinis balas.

Kaip ir 2013 m., jei abiturientas nėra laikęs studijų krypčiai arba krypčių grupei numatytų dalykų valstybinių brandos egzaminų, vietoje nelaikyto valstybinio brandos egzamino įvertinimo imamas į brandos atestatą įrašytas atitinkamo dalyko metinis pažymys, kuris perskaičiuojamas pagal lentelę:

Įvertinimų skalės
Patenkinami įvertinimai

Mokyklinė dešimtbalė skalė

4
5
6
7
8
9
10
 

Priėmimo dešimtbalė skalė

1,43
2,86
4,29
5,72
7,15
8,57
10,00
 

 

Tačiau skaičiuojant konkursinį stojimo balą daug kas priklauso nuo mokymosi lygio. Jei mokėtės pagal išplėstinį (A) kursą, priėmimo dešimtbalėje skalėje perskaičiuoti įvertinimai mažinami 50 procentų, o B lygio - įvertinimai mažinami 70 procentų (skaičiuojant rezultatas apvalinamas iki dviejų reikšminių ženklų po kablelio).
Pabandykime paskaičiuoti: sakykime, kad iš pirmojo dalyko VBE jūs gavote 70 balų, antrojo VBE – 60, trečiojo VBE – 50, o lietuvių kalbos – 50 balų. Jūsų stojimo balas bus:

(70/10)*0,4+(60/10)*0,2+(50/10)*0,2+(50/10)*0,2= 6 balai (maksimalus surinktų balų skaičius gali būti 10). 

Jei nelaikėte 2 dalyko VBE, o turite A lygiu išklausyto kurso metinį pažymį – 8, tada skaičiavimas pasikeis:
(70/10)*0,4+(7,15*0,5)*0,2+(50/10)*0,2+(50/10)*0,2= 5,52 balai 

Kadangi, pasirenkamų egzaminų ar metinių pažymių įvairovė didelė, atsiranda galimybė keliems stojantiesiems surinkti vienodą balą. Pirmumo teisę gauti valstybės finansavimą turės tie, kurių brandos (stojamųjų) egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra didesnė arba brandos (stojamojo) egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra didesnis. Reikia pridurti, kad geriausią egzaminų ir metinių pažymių rinkinį stojančiojo naudai atrinks pati LAMABPO sistema, todėl tuo rūpintis jums nereikės. Tačiau labai svarbu siekti kuo geresnių valstybinių egzaminų įvertinimų ar metinių pažymių. 

Pagrindinę informaciją apie 2014 metų priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarką, kaip vyksta priėmimas 2013 metais galite rasti LAMABPO arba www.fmf.lt internetinėse svetainėse. Sėkmės jums renkantis studijas!

Kauno technologijos universiteto
Fundamentaliųjų mokslų fakulteto
Prodekanė dr. Živilė Rutkūnienė

Aut. teisės: www.technologijos.lt
Autoriai: Živilė Rutkūnienė
(12)
(0)
(8)

Komentarai (0)

Susijusios žymos: