Ant Vyriausybės stalo – euro įvedimo planas  (7)

Kad Lie­tu­va ga­lė­tų 2015 me­tais įsi­ves­ti eu­rą, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja jau par­en­gė ir de­rin­ti pa­tei­kė Na­cio­na­li­nio eu­ro įve­di­mo pla­no bei vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo stra­te­gi­jos pro­jek­tus. Juo­se nu­ro­do­ma, jog pe­rei­nant prie nau­jos va­liu­tos rei­kės at­lik­ti daug na­mų dar­bų, rašoma dienraštyje „Lietuvos žinios“.

Kaip tei­gia­ma pro­jek­te, Na­cio­na­li­nio eu­ro įve­di­mo pla­no tiks­las – nu­ma­ty­ti pa­grin­di­nius bend­ros Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) va­liu­tos įve­di­mo pri­nci­pus, bū­dą, lai­ko­tar­pius ir prie­mo­nes, už­ti­kri­nan­čias var­to­to­jų in­te­re­sų ap­sau­gą, sklan­dų li­to pa­kei­ti­mą, vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mą bei in­for­ma­ci­jos sklai­dą tarp­tau­ti­niu ly­giu.

Teks keis­ti įstatymus

Eu­rui įsi­ves­ti rei­kės su­de­rin­ti na­cio­na­li­nę ir ES tei­sę, pri­tai­ky­ti mū­sų ša­lies įsta­ty­mus. Vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos pri­va­lės iki rug­sė­jo mė­ne­sio įver­tin­ti, ko­kius tei­sės ak­tus bū­ti­na pri­im­ti. Lie­tu­vos ban­kas (LB) pa­tiks­lins pareng­tą Eu­ro įve­di­mo Lie­tu­vo­je įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ja­me tu­rės bū­ti apib­rėž­tas li­tų pers­kai­čia­vi­mas į eu­rus, gry­nų­jų li­tų kei­ti­mas, li­tų iš­ėmi­mas iš apy­var­tos, eu­rų bank­no­tų ir mo­ne­tų at­vaiz­dų skel­bi­mas, pri­va­lo­mas kai­nų li­tais ir eu­rais nu­ro­dy­mas.

Kaip pa­grin­di­nės ins­ti­tu­ci­jos, at­sa­kin­gos už eu­ro įve­di­mą, įvar­di­ja­mos Vy­riau­sy­bė ir LB. Pa­si­ren­gi­mą įsivesti eu­rą pri­žiū­rės prem­je­ro va­do­vau­ja­ma Eu­ro įve­di­mo koor­di­na­vi­mo ko­mi­si­ja. Su­da­ry­tos sep­ty­nios darbo gru­pės su tuo su­si­ju­siems at­ski­riems klau­si­mams nag­ri­nė­ti.

90 mln. vie­ne­tų banknotų

At­siž­velg­da­ma į vals­ty­bės dy­dį, fi­nan­sų sis­te­mos struk­tū­rą, Lie­tu­va įsi­ves­ti eu­rą pla­nuo­ja be pe­rei­na­mo­jo laiko­tar­pio. Nuo pat įve­di­mo die­nos jis tap­tų vie­nin­te­le va­liu­ta, ku­rią pri­va­lo­ma pri­im­ti at­sis­kai­tant, iš­sky­rus apib­rėž­tą 15 die­nų gry­nų­jų eu­rų ir li­tų bend­ros apy­var­tos lai­ką, kai bus ga­li­ma at­sis­kai­ty­ti ir li­tų bank­no­tais bei mo­ne­to­mis.

Tri­jų skir­tin­gų di­zai­nų apy­var­ti­nių eu­rų ir eu­ro cen­tų mo­ne­tų na­cio­na­li­nės pu­sės mo­de­liai pa­tvir­tin­ti dar 2005 me­tais. Juo­se pa­vaiz­duo­tas Vy­tis, 12 žvaigž­du­čių, iš­dės­ty­tų ap­link cen­trą, už­ra­šas „Lie­tu­va“ ir me­tai.

Vie­nas svar­biau­sių gry­nų­jų pi­ni­gų kei­ti­mo ele­men­tų bus gry­nų­jų li­tų bank­no­tų ir mo­ne­tų iš­ėmi­mas iš apyvar­tos. Šiuo me­tu apy­var­to­je yra apie 90 mln. vie­ne­tų li­tų bank­no­tų ir dau­giau kaip mi­li­jar­das li­tų monetų. Prog­no­zuo­ja­ma, kad gry­nų­jų eu­rų ir li­tų bend­ros apy­var­tos lai­ko­tar­piu gy­ven­to­jai ban­kuo­se ir preky­bos įmo­nė­se pa­si­keis ne ma­žiau kaip 80 proc. apy­var­to­je esan­čių li­tų.

Mo­kys at­pa­žin­ti eurus

Nuo eu­ro įve­di­mo die­nos gry­nie­ji li­tai į eu­rus bū­tų kei­čia­mi ne­at­ly­gin­ti­nai vi­suo­se ban­kų sky­riuo­se, Lie­tu­vos pa­što nu­sta­ty­to­se pa­slau­gų tei­ki­mo vie­to­se, LB. Eu­ro įve­di­mo die­ną in­dė­liai ir ki­tos pi­ni­gų su­mos vi­so­se kredi­to ir elek­tro­ni­nių pi­ni­gų įstai­gų klien­tų sąs­kai­to­se li­tais ne­at­ly­gin­ti­nai bū­tų pers­kai­čiuo­ja­mos į eu­rus.

Pers­kai­čiuo­jant li­tus į eu­rus bū­tų tai­ko­mas ES Ta­ry­bos nu­sta­ty­tas kur­sas. Jį su­da­rys 6 reikš­mi­niai skaitmenys. Pers­kai­čiuo­jant į eu­rus dar­bo už­mo­kes­tį, pen­si­jas, so­cia­li­nes iš­mo­kas su­ma ga­vė­jo nau­dai tu­rės bū­ti ap­va­li­na­ma iki eu­ro cen­to (tais at­ve­jais, kai skait­muo po pa­sku­ti­nio skait­mens, iki ku­rio ap­va­li­na­ma, yra di­des­nis už 0, prie pa­sku­ti­nio skait­mens pri­de­da­mas vie­ne­tas) ar­ba nu­sta­to­mas nau­jas dy­dis, bet ne ma­žes­nis už bu­vu­sį li­tais, pers­kai­čiuo­tą į eu­rus.

Vi­suo­me­nę ir gry­nų­jų pi­ni­gų tvar­ky­to­jus ke­ti­na­ma in­for­muo­ti apie nau­juo­sius pi­ni­gus, jų ap­sau­gos ir atskyrimo po­žy­mius. Bus ren­gia­mi pra­kti­niai už­siė­mi­mai sie­kiant iš­mo­ky­ti at­pa­žin­ti eu­rus.

Kai­nos – li­tais ir eurais

No­ri­ma, kad pri­va­lo­mo kai­nų ro­dy­mo li­tais ir eu­rais lai­ko­tar­pis pra­si­dė­tų po 60 die­nų, kai ES Ta­ry­ba pri­ims spren­di­mą dėl ne­at­šau­kia­mai nu­sta­ty­to eu­ro ir li­to pers­kai­čia­vi­mo kur­so, ir truk­tų dar me­tus įve­dus nau­ją valiu­tą. Taip pat tu­rė­tų bū­ti nu­ro­do­mos kai­nos sąs­kai­to­se už ener­gi­ją ir ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas.

Li­kus ma­žiau­siai pus­me­čiui iki eu­ro įve­di­mo bū­tų pa­tvir­tin­ti nau­ji ban­de­ro­lių, skir­tų ci­ga­re­čių pa­kuo­tėms ženk­lin­ti, pa­vyz­džiai. Juo­se mak­si­ma­li ci­ga­re­čių maž­me­ni­nė kai­na bus nu­ro­dy­ta eu­rais. Ke­lei­vių ve­ži­mo oro, van­dens, ge­le­žin­ke­lių ir ke­lių trans­por­tu to­li­mo­jo, prie­mies­ti­nio bei vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais bi­lie­tai, ku­riuo­se nu­ro­dy­ta jų no­mi­na­li ver­tė li­tais, įve­dus eu­rą ga­lio­tų me­tus.

Ma­žins gy­ven­to­jų nerimą

Lie­tu­vos vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo apie eu­ro įve­di­mą ir ko­mu­ni­ka­ci­jos stra­te­gi­jos pro­jek­te ci­tuo­ja­mas nau­jau­sias „Eu­ro­ba­ro­me­tro“ ty­ri­mas, at­lik­tas 2012 me­tais. Jo duo­me­ni­mis, la­biau­siai Lie­tu­vos gy­ven­to­jai bai­mi­na­si ga­li­mų pikt­nau­džia­vi­mų ir ban­dy­mų ma­ni­pu­liuo­ti kai­no­mis nau­do­jan­tis eu­ro įve­di­mu. To­dėl ža­da­ma ma­žin­ti su eu­ro įve­di­mu sie­ja­mus nuo­gąs­ta­vi­mus ir ne­ri­mą.

Nu­ma­ty­tos ke­lios in­for­ma­vi­mo apie eu­rą kryp­tys: ži­nios, di­di­nan­čios fi­nan­si­nį ir eko­no­mi­nį raš­tin­gu­mą, taip pat su­si­ju­sios su pra­kti­niais eu­ro įve­di­mo as­pek­tais, var­to­to­jų ap­sau­ga. In­for­ma­vi­mui apie eu­ro įve­di­mą bus skir­ta sve­tai­nė www.eu­ro.lt. Tarp ki­tų in­for­ma­vi­mo ka­na­lų – ži­niask­lai­da, lau­ko rek­la­ma, bib­lio­te­kos, vers­lo, tu­riz­mo, Eu­ro­pos in­for­ma­ci­jos cen­trai ir ki­ta.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia, jog sie­kis įsi­ves­ti eu­rą – eko­no­miš­kai ir po­li­tiš­kai įver­tin­tas žings­nis, ku­riam Lie­tu­va pri­ta­rė sto­da­ma į ES. „Eu­ro įve­di­mas su­teiks pa­pil­do­mą im­pul­są Lie­tu­vos eko­no­mi­kai. Pirmiau­sia bend­ra ES va­liu­ta pa­di­dins mū­sų ša­lies pa­trauk­lu­mą už­sie­nio in­ves­tuo­to­jams, nes su­ma­žės investa­vi­mo ri­zi­ka. Be to, eu­ras ska­tins di­des­nę kon­ku­ren­ci­ją ES bend­ro­je rin­ko­je, to­dėl var­to­to­jai ga­lės pigiau įsi­gy­ti įvai­rių pre­kių ir pa­slau­gų. Da­ly­va­vi­mas eu­ro zo­no­je su­da­rys są­ly­gas mū­sų gy­ven­to­jams ir įmonėms sko­lin­tis mo­kant ma­žes­nes pa­lū­ka­nas“, – var­di­jo A. But­ke­vi­čius.

Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Gla­vec­kas sa­ko, kad vi­sos į eu­ro zo­ną no­rin­čios įsi­lie­ti ša­lys pri­va­lo par­eng­ti ir pa­tvir­tin­ti veiks­mų pla­ną. Eu­ro įve­di­mas – daug pa­stan­gų ir dar­bo rei­ka­lau­jan­tis pro­ce­sas. Pla­nams įsi­ves­ti eu­rą 2015-ai­siais, K. Gla­vec­ko ma­ny­mu, ko­ją ga­li pa­kiš­ti Mas­trich­to kri­te­ri­jų ne­ati­tin­kan­ti inf­lia­ci­ja ar per di­de­lis biu­dže­to de­fi­ci­tas. „Pa­vyz­džiui, jei da­bar pri­im­tu­me siū­ly­mus, ku­riuos pa­tei­kė Dar­bo par­ti­ja ir ki­ti par­tne­riai, eu­ro įve­di­mo pla­nas su­griū­tų“, – pa­brė­žė jis.

K. Gla­vec­ko nuo­mo­ne, jei­gu da­bar pri­im­tu­me siū­ly­mus, ku­riuos pa­tei­kė Dar­bo par­ti­ja, eu­ro įve­di­mo pla­nas su­griū­tų.

Aut. teisės: Lietuvos žinios
Autoriai: Roberta Tracevičiūtė

(1)
(0)
(0)

Komentarai (7)

Visi šio ciklo įrašai