Populiarėjantis sukčių įnagis – "Facebook"  (3)

In­ter­ne­to pla­ty­bė­se tar­si žu­vys plau­kio­jan­tys su­kčiai ne­beap­si­ri­bo­ja elekt­ro­ni­nių duo­me­nų vilio­nė­mis. Prieš ke­lias die­nas Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jai pra­neš­ta apie su­kčia­vi­mus per socialinio tink­lo svetainę „Fa­ce­book“. Ana­lo­giš­ką ty­ri­mą neseniai pra­dė­jo ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­no pa­rei­gū­nai.


Prisijunk prie technologijos.lt komandos!

Laisvas grafikas, uždarbis, daug įdomių veiklų. Patirtis nebūtina, reikia tik entuziazmo.

Sudomino? Užpildyk šią anketą!

Gal­vo­jo pa­dė­ję

Į po­li­ci­ją krei­pė­si pi­ni­gus pra­ra­dęs rad­vi­liš­kie­tis. Jis pra­ne­šė per socialinį tinklalapį „Fa­ce­book“ sulau­kęs pra­šy­mo su­teik­ti fi­nan­si­nę pa­gal­bą. Vy­ras ne­dve­jo­da­mas į nu­ro­dy­tą są­skai­tą per­ve­dė 590 Lt. Sup­ra­tęs ap­ga­vys­tę, rad­vi­liš­kie­tis krei­pė­si į po­li­ci­ją. Dėl su­kčia­vi­mo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis tyrimas, įta­ria­ma­sis kol kas ne­nus­ta­ty­tas.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, su­kčius pa­si­nau­do­jo 31-erių D.K. var­du su­kur­ta an­ke­ta ir jos duo­me­ni­mis so­cia­li­nėje svetainėje „Fa­ce­book“. Mo­ters drau­gams ir pa­žįs­ta­miems bu­vo iš­pla­tin­tas pra­šy­mas suteik­ti pa­gal­bą.

Ana­lo­giš­kas su­kčia­vi­mas praė­ju­sią sa­vai­tę įvyk­dy­tas Ak­me­nės ra­jo­ne. Gy­ven­to­ja per „Fa­ce­book“ ga­vo esą drau­gės pra­šy­mą pa­sko­lin­ti pi­ni­gų. Ne­pa­siaiš­ki­nu­si, ko­kiam tiks­lui pi­ni­gai rei­ka­lin­gi, mote­ris juos per­ve­dė į „Fa­ce­book“ nu­ro­dy­tą są­skai­tą. Vė­liau, su­si­sie­ku­si su drau­ge, su­pra­to, jog buvo ap­gau­ta.

Suk­čiai fan­ta­zi­jos ne­sto­ko­ja

Ga­li bū­ti, kad afe­ris­tai vėl su­ra­do nau­ją bū­dą, kaip nau­do­tis pa­tik­lių gy­ven­to­jų pi­ni­gi­ne ir sėk­min­gai lob­ti. Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos at­sto­vė spau­dai Ra­sa Sta­siu­lai­tie­nė in­for­ma­vo, kad šiais me­tais ra­jo­ne siau­tė­jo pa­čias įvai­riau­sias le­gen­das su­si­kū­rę ap­ga­vi­kai.

Va­sa­rą Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jams su­kčiai bu­vo pa­mė­gę pri­si­sta­ty­ti FNTT pa­rei­gū­nais. Išgąsdin­ti skam­bi­nu­sio­jo in­for­ma­ci­jos, jog per as­me­ni­nes są­skai­tas ne­va yra plau­na­mi pi­ni­gai, žmonės, ypač vy­res­nio am­žiaus, ne­dve­jo­da­mi pa­vie­šin­da­vo sa­vo as­me­ni­nius duo­me­nis: ban­ko sąskai­tų nume­rius, slap­ta­žo­džius ir kt. Pas­kui Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne iš­po­pu­lia­rė­jo skam­bu­čiai, ku­riais bū­da­vo pra­ne­ša­ma apie su­si­ža­lo­ju­sius ar­ti­muo­sius, ku­riems ne­del­siant rei­kia pi­ni­gų.

Lie­pos pa­bai­go­je po­li­ci­ja pri­čiu­po vy­rą, ku­ris ra­jo­no gy­ven­to­jams siū­lė įvai­rias pa­slau­gas – pastatyti pa­mink­lus, už­deng­ti sto­gus, iš­kas­ti tven­ki­nius, įreng­ti mėš­li­des ir pan. At­vy­kęs į už­sa­ko­vo na­mus ta­ria­mas dar­bi­nin­kas pa­siim­da­vo pi­ni­gus ir iš­ga­ruo­da­vo.

Drau­gas tar­tų­si akis į akį

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos at­sto­vė Gai­lu­tė Smag­riū­nie­nė dar kar­tą per­spė­ja gy­ven­to­jus bū­ti budriems ir įta­riau žiū­rė­ti į įvai­rius siū­ly­mus, pra­šy­mus bei rei­ka­la­vi­mus. Ypač jei skam­bi­nu­sy­sis kal­ba apie as­me­ni­nius duo­me­nis ar pi­ni­gus.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu su­kčiai nu­si­tai­kė į „Fa­ce­book“. Žmo­nės, ga­vę pi­ni­gi­nės pa­gal­bos pra­šy­mus, užuo­t per­ve­dę pi­ni­gus, pir­miau tu­rė­tų su­si­siek­ti su drau­gu ar pa­žįs­ta­mu ir įsi­ti­kin­ti, ar pa­gal­ba jam tik­rai rei­ka­lin­ga“, – sa­kė G.Smag­riū­nie­nė. Anot jos, ma­žai lo­gi­kos, kad pi­ni­gų pa­sko­lin­ti drau­gas pra­šy­tų per „Fa­ce­book“, o ne pa­skam­bi­nęs ar su­si­ti­kęs sko­lin­to­ją akis į akį.

Nau­do­da­mie­si „Fa­ce­book“ sve­tai­ne, gy­ven­to­jai ma­to tik sa­vo pa­žįs­ta­mų žmo­nių skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją, to­dėl ma­no, jog ga­li ja pa­si­ti­kė­ti. Po­li­ci­ja pa­ta­ria at­sar­giai ver­tin­ti įvai­rias siū­lo­mas pa­slau­gas, pra­šy­mus. O ypa­tin­gai at­sar­giai rei­kė­tų ver­tin­ti gau­tas ži­nu­tes, rei­ka­lau­jan­čias pa­dik­tuo­ti slap­ta­žo­džius ar as­me­ni­nius duo­me­nis.

Aut. teisės: Valstiečių laikraštis
Valstiečių laikraštis
Autoriai: Edita Karklelienė
(0)
(0)
(0)

Komentarai (3)