Ar teks lietuviams ateityje misti žio­gais?  (4)

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas skel­bia, kad nuo 2000-ųjų mais­tas Lie­tu­vo­je vi­du­ti­niš­kai pa­bran­go dvi­gu­bai. Jung­ti­nių Tau­tų or­ga­ni­za­ci­ja jau pa­skel­bė, kad su al­kiu ga­li­ma ko­vo­ti val­gant vabz­džius.


Mais­to bran­gimas

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2000 me­tais Lie­tu­vo­je iš vi­so bu­vo užau­gin­ta au­ga­li­nin­kys­tės pro­duk­ci­jos už 2709,4 mi­li­jo­no li­tų. 2013 me­tais ši su­ma išau­go iki 5665 mi­li­jo­nų li­tų – dvi­gu­bai. Nors pa­siū­la išau­go dvi­gu­bai, ta­čiau tiek pa­di­dė­jo ir iš šios pro­duk­ci­jos ga­mi­na­mo mais­to kai­na.

Svar­bu ir tai, kad per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį gy­ven­to­jų Lie­tu­vo­je ma­žė­jo, jų per­ka­mo­ji ga­lia neau­go taip spar­čiai, kaip ki­lo kai­nos. Ša­ly­je taip pat svar­bus yra ener­gi­jos kai­nų veiks­nys, ku­ris ga­li smar­kiai pa­di­din­ti mais­to pra­mo­nės kaš­tus.

Lie­tu­vos ag­ra­ri­nio eko­no­mi­kos ins­ti­tu­to Pro­duk­tų rin­ko­ty­ros sky­riaus ve­dė­jas Al­ber­tas Gap­šys mais­to pro­duk­tų kainų au­gi­mą va­di­na dės­nin­gu reiš­ki­niu. „Esa­me bend­ro­je Eu­ro­pos Są­jun­gos rin­ko­je, ku­rio­je vyks­ta kai­nų suar­tė­ji­mo pro­ce­sas“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.

„Eu­ros­ta­to“ duo­me­ni­mis, mais­to pro­duk­tų kai­nos Lie­tu­vo­je su­da­ro 75% ES mais­to kai­nų vi­dur­kio. Mė­sos kai­nos mū­sų ša­ly­je su­da­ro 63% eu­ro­pi­nio vi­dur­kio, grū­dų kai­nos – 75%, pie­no – net 90%. „Pie­no kai­no­mis mes su­si­ly­gi­no­me su Vo­kie­ti­ja ir Olan­di­ja“, – ko­men­ta­vo A. Gap­šys.

Bal­ti­jos ša­lių gy­ven­to­jai mais­tui iš­lei­džia iki 50 % pa­ja­mų

Dau­gu­ma Bal­ti­jos ša­lių gy­ven­to­jų mais­tui iš­lei­džia iki 50 pro­cen­tų sa­vo pa­ja­mų, ro­do ty­ri­mas, ku­rį at­li­ko kom­pa­ni­ja GfK ir po­rta­las „No­za­re.lv“.

Lie­tu­vo­je ir Es­ti­jo­je iki 50% pa­ja­mų mais­tui iš­lei­džia 53% ap­klaus­tų­jų, Lat­vi­jo­je – 48%. 25% pa­ja­mų mais­tui iš­lei­džia 19% Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ir 18% es­tų. Iki 75% pa­ja­mų mais­tui iš­lei­džia 19% Lat­vi­jos gy­ven­to­jų, 18% es­tų ir 17% ap­klau­so­je da­ly­va­vu­sių lie­tu­vių.

Jungtinių Tautų pasiūlymas

Jungtinės Tautos (JT) pasiūlė naują būdą, kaip kovoti su alkiu ir kartu su aplinkos užterštumo mažinimu. Valgomų vabzdžių programos ataskaitoje teigiama, kad žiogai, skruzdės ir kiti vabzdžiai turėtų būti auginami žmonių maistui.

Biologai teigia, kad vabzdžiai, pavyzdžiui, kai kurie vabalai, skruzdės, svirpliai ir žiogai, baltymingumu prilygsta liesai raudonai mėsai ir žuviai. Norint gauti kilogramą valgomos vabzdžių masės, reikia vidutiniškai dviejų kilogramų pašaro. Palyginimui, norint užauginti kilogramą galvijų mėsos, reikia aštuonių kilogramų pašaro.

Pagal JT valgomų vabzdžių programą tiriamas ir voragyvių, tokių kaip vorai ir skorpionai, tinkamumas maistui.

Aut. teisės: Vakarų ekspresas
Vakarų ekspresas
(11)
(0)
(0)

Komentarai (4)