Konfliktinėse situacijose mokytojams siūloma leisti imtis fizinių veiksmų  (9)

Spręsdami konfliktines ar pavojingas situacijas mokytojai turėtų turėti galimybę panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus prieš moksleivius.

Tai numatoma Švietimo ir mokslo ministerijos prašymu parengtame rekomendacijų mokykloms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams projekte.

Dokumente apibrėžta, kas yra netinkamas mokinio elgesys, poveikio priemonė ir pagrįsti fiziniai veiksmai.

Anot projekto, mokyklos darbuotojas, siekdamas užtikrinti bendruomenės narių ir aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio priemones: pakeisti mokinio ugdymo vietą, iškviesti mokyklos vadovą ar jo įgaliotą atstovą, organizuoti mokinio daiktų patikrinimą ir panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.

„Pagrįsti fiziniai veiksmai gali varijuoti nuo stovėjimo tarp mokinių gresiant potencialiam atviram jų konfliktui, stovėjimo prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam mokinio elgesiui (pavyzdžiui, siekiant atitverti kelią prie lango, jei mokinys grasina iššokti, ar pan.), vedimo paėmus už rankos, iki mokinio sulaikymo, fiziškai apribojant mokinio veiksmus“, – rašoma rekomendacijų projekte.

Pagal jį, mokinio sulaikymas galėtų būti naudojamas tik ekstremaliose situacijose, pavyzdžiui, kai siekiama nutraukti mokinių muštynes, jeigu nėra kitų galimybių jų išskirti nepanaudojant fizinės intervencijos, kai siekiama nutraukti mokinio save žalojantį elgesį, jį apglėbiant ir laikant, kol mokinys nurims, ir pan.

Parengtame dokumente sakoma, kad pagrįstais fiziniais veiksmais būtų laikomi su fiziniu kontaktu susiję mokyklos darbuotojo veiksmai mokinio atžvilgiu, „kurių gali būti imamasi, siekiant nutraukti arba užkirsti kelią mokinio elgesiui, keliančiam realų pavojų jo paties ir (ar) aplinkinių gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui“.

Fiziniai veiksmai būtų laikomi nepagrįstais, jeigu būtų naudojami kaip bausmė, siekiant sukelti vaikui skausmą, jeigu būtų naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga.

Siūloma leisti pedagogams patikrinti mokinio daiktus. Jie galėtų būti patikrinti, jeigu kyla pagrįstų įtarimų, kad mokinys gali turėti draudžiamų daiktų. Tačiau tam būtų privalu gauti moksleivio leidimą, negalima daiktų apžiūrėti jam nedalyvaujant. Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant būtų informuojami mokinio tėvai, globėjai, jeigu reikia – ir policijos įstaiga.

Rekomendacijų projekte numatyta, kad mokiniui nesutikus parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant turi būti pranešama tėvams, jie kviečiami į mokyklą, o šiems neatvykus pranešama policijai.

Netinkamu mokinio elgesiu būtų laikomi veiksmai arba elgesys, keliantis realų pavojų jo paties, kitų mokinių, mokyklos darbuotojų ar aplinkinių gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymo procesą, pažeidžiantis aplinkinių garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį saugumą.

Projekte teigiama, kad taikant numatytas poveikio priemones, privaloma atsižvelgti į mokinio specialiuosius ugdymo poreikius, jo sveikatos būklę, psichologinę savijautą ir kitas svarbias aplinkybes.

Poveikio priemonės galėtų būti taikomos mokiniui tik tada, kai mokykla yra išnaudojusi visas kitas galimas poveikio priemones ir pagalbos teikimo galimybes, pavyzdžiui, individualius pokalbius su mokiniu ir jo tėvais, globėju. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę turėtų būti nedelsiant informuotas mokyklos vadovas, mokinio tėvai ar globėjai, o esant būtinybei -savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius, teritorinė policijos įstaiga.

Švietimo ir mokslo viceministro Vaido Bacio teigimu, toks rekomendacijų projektas mokykloms parengtas pirmą kartą. Juo siekiama padėti mokyklų darbuotojams efektyviai reaguoti į kraštutinius netinkamo elgesio atvejus ir užtikrinti psichologiškai ir fiziškai saugią aplinką mokyklos bendruomenėje.

„Projektas bus pateiktas svarstyti mokykloms, pedagogų profesinėms organizacijoms, socialiniams partneriams – kartu nutarsime, kokios priemonės leis užtikrinti darbingą ir draugišką aplinką mokyklose, garantuos tvarką ir efektyvius drausminimo būdus tais atvejais, kai įžūlus mokinio elgesys akivaizdžiai trukdo pamoką“, – sakė viceministras.

Anot jo, mokyklų bendruomenės privalo turėti aiškias gaires, kaip elgtis vienu ar kitu konfliktiniu atveju, apibrėžti, kas mokytojui leistina, kas ne.

Šis projektas parengtas remiantis Didžiosios Britanijos pedagogų patirtimi ir analogišku teisiniu aktu.

Mokykla, norinti taikyti tokias poveikio priemones, savo vidaus dokumentuose – ar Mokyklos vidaus darbo tvarkoje, ar Mokinio elgesio taisyklėse, mokymo sutartyje ar kitur – turės nustatyti poveikio priemonių taikymo sąlygas ir tvarką ir supažindinti mokinių tėvus.

Rekomendacijų projektas artimiausiu metu bus pateiktas svarstyti švietimo bendruomenei.

Aut. teisės: 15min.lt

(0)
(0)
(0)

Komentarai (9)