Statysime tik energiją taupančius namus  (21)

Lie­tu­vo­je maž­daug pu­sė su­nau­do­tos ener­gi­jos ten­ka pa­sta­tams. Sie­kiant ma­žin­ti ener­gi­jos var­to­ji­mą, vi­sa ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ka bus pe­ro­rien­tuo­ja­ma į ener­ge­tiš­kai efek­ty­vių pa­sta­tų sta­ty­bą ir se­nų­jų mo­der­ni­za­vi­mą, praneša portalas lzinios.lt.


Ener­gi­nio pa­sta­tų efek­ty­vu­mo kla­si­fi­ka­ci­ja Lie­tu­vo­je par­eng­ta pa­gal Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ta­ry­bos di­rek­ty­vų rei­ka­la­vi­mus. 

Pa­sta­tai, re­mian­tis Lie­tu­vos sta­ty­bos tech­ni­niu reg­la­men­tu, skirs­to­mi į 7 pa­grin­di­nes ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­ses – A, B, C, D, E, F, G.

Lie­tu­vo­je šiais me­tais dar ga­li­ma sta­ty­ti nau­jus C ener­gi­nei kla­sei pri­ski­ria­mus pa­sta­tus. Nuo 2014-ųjų bus lei­džia­ma sta­ty­ti ne že­mes­nę nei B ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sę ati­tin­kan­čius, o jau nuo 2016 me­tų - tik A kla­sės pa­sta­tus.

Pa­sak R.Si­ma­na­vi­čiaus, ly­gi­nant že­mes­nių kla­sių pa­sta­tų ener­gi­jos su­var­to­ji­mo ro­dik­lius su va­di­na­mai­siais pa­sy­viais na­mais ar­ba A++, jie ga­li skir­tis apie 10 kar­tų.

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, tai di­džiu­lis skir­tu­mas tiek sta­ty­bų tech­no­lo­gi­jų, tiek pro­ce­sų po­žiū­riu, nes yra nu­ma­ty­ti pri­va­lo­mi rei­ka­la­vi­mai, be ku­rių pa­sta­ty­ti A++ ener­gi­nės kla­sės pa­sta­to be­veik ne­įma­no­ma.

Aut. teisės: Grynas.lt
Grynas.lt
(15)
(0)
(2)

Komentarai (21)