Pirk­ti au­to­mo­bi­lį su technine apžiūra ar be jos?  (14)

Jei lie­pos pra­džio­je nu­spren­dė­te įsi­gy­ti Lie­tu­vo­je ne­va­ži­nė­tą ir ne­re­gist­ruo­tą au­to­mo­bi­lį ir ne­sa­te la­bai kant­rus žmo­gus, ma­tyt, kad to­kius pla­nus bū­tų ge­riau­sia ati­dė­ti bent kiek vė­les­niam lai­kui.

Nuo lie­pos 1-osios „Re­git­ro­je“ re­gist­ruo­ja­mi tik tie au­to­mo­bi­liai, ku­rie tu­ri ga­lio­jan­čią pri­va­lo­mą tech­ni­nę ap­žiū­rą (TA). Šis au­to­mo­bi­lių re­gist­ra­ci­jos pa­kei­ti­mas pa­li­ko ne­ma­žai su­maiš­ties ir su­kė­lė daug dis­ku­si­jų tiek tarp naudotų au­to­mo­bi­lių pir­kė­jų, tiek tarp per­par­da­vi­nė­to­jų.

Pir­kė­jams te­ko nu­si­vil­ti

Tik pa­si­ro­džius pir­miems pra­ne­ši­mams apie nau­ją­ją au­to­mo­bi­lių re­gist­ra­ci­jos tvar­ką, iš už­sie­nio par­vež­tą naudotą au­to­mo­bi­lį no­rin­tys įsi­gy­ti pir­kė­jai try­nė ran­kas ma­ny­da­mi, kad pa­ga­liau ga­lės bū­ti tik­ri, jog per­ka tech­niš­kai tvar­kin­gą au­to­mo­bi­lį (ar bent jau ati­tin­kan­tį mi­ni­ma­lius tech­ni­nius rei­ka­la­vi­mus). Dau­ge­lis pir­kė­jų bu­vo įsi­ti­ki­nę, kad įsi­ga­lio­jus nau­jam įsta­ty­mui, bū­tent au­to­mo­bi­lių per­par­da­vi­nė­to­jai pri­va­lės pa­si­rū­pin­ti, kad par­duo­da­ma trans­por­to prie­mo­nė tu­rė­tų ir ga­lio­jan­čią TA.


Vis dėl­to ne­tru­kus abi dis­ku­tuo­jan­čios pu­sės su­si­pra­to – įsta­ty­me tai nė­ra pa­ra­šy­ta. Išsk­lai­dy­da­mas mig­las, kas – au­to­mo­bi­lio pir­kė­jas ar par­da­vė­jas – bus at­sa­kin­gas, kad pa­gal nau­ją tvar­ką „Re­git­ro­je“ re­gist­ruo­ja­ma trans­por­to prie­mo­nė tu­rė­tų ga­lio­jan­čią TA, Vals­ty­bi­nės kelių trans­por­to ins­pek­ci­jos (VKTI) tech­ni­kos sky­riaus ve­dė­jas Jus­tas Ra­šo­ma­vi­čius pa­tvir­ti­na, tai – tik su­tar­ti­niai da­ly­kai tarp pir­kė­jo ir par­da­vė­jo.

„Ly­giai tas pa­ts bu­vo ir anks­čiau. Ga­liau­siai, par­da­vė­jas, prieš įsi­gy­da­mas trans­por­to prie­mo­nę, tu­ri pil­ną tei­sę ją pa­si­tik­rin­ti, įver­tin­ti, jei tik nu­ma­no, kur ga­lė­tų bū­ti trū­ku­mai“, – sa­ko VKTI at­sto­vas.

Pirk­ti au­to­mo­bi­lį su TA ar be jos?

Su­si­tar­ti au­to­mo­bi­lio pir­kė­jui ir par­da­vė­jui, ži­no­ma, įma­no­ma, ta­čiau nau­ja trans­por­to prie­mo­nių re­gist­ra­vi­mo tvar­ka pri­mi­nė ir dar vie­ną ne to­kią jau nau­ją di­le­mą. Per­ka­mas nau­do­tas au­to­mo­bi­lis ne tik ne­tu­ri lie­tu­viš­kų nu­me­rių, bet daž­niau­siai ne­tu­ri ir ga­lio­jan­čios TA. Tad na­tū­ra­lu, kad pir­kė­jui iš­ky­la klau­si­mas – pirk­ti au­to­mo­bi­lį be TA ir pa­čiam jį tvar­ky­tis, ar pra­šy­ti, kad par­da­vė­jas jį pa­ruoš­tų ir at­lik­tų TA?

Iš už­sie­nio par­vež­tais nau­do­tais au­to­mo­bi­liais pre­kiau­jan­čios įmo­nės dar­buo­to­jas Ed­ga­ras sa­ko, kad vie­ni žmo­nės per­ka au­to­mo­bi­lį be TA ir pa­tys vis­kuo rū­pi­na­si, ki­ti pra­šo, kad au­to­mo­bi­lis jau tu­rė­tų vi­sus do­ku­men­tus. „Su TA au­to­mo­bi­lis bus žy­miai bran­ges­nis, o jei be – kai­na ati­tin­ka­mai vėl kaž­kiek že­mes­nė. Skir­tu­mas ga­li bū­ti du, o kai ku­riais at­ve­jais net ko­kie pen­ki šim­tai. Kai­nuo­ja pa­ti TA, o dar rei­kia ko­kias lem­pas pa­re­gu­liuo­ti, va­žiuok­lę pa­re­mon­tuo­ti“, – sa­ko au­to­mo­bi­lių pre­kei­vis.

Pa­si­tei­ra­vus, ar pir­kė­jas ga­li bū­ti ra­mus, kad re­mon­tuo­jant bus su­de­da­mos tin­ka­mos de­ta­lės, Ed­ga­ras ne­sle­pia, kad au­to­mo­bi­lis bus re­mon­tuo­ja­mas ma­žiau­siais kaš­tais. „Tai ži­no­ma, kad da­lys bus pa­čios pi­giau­sios, ki­niš­kos. Juk ne­dė­siu bran­giau­sių. Kiek­vie­nas pre­kei­vis tau­po, o lie­tu­vis pir­kė­jas vi­sa­da no­ri nu­si­pirk­ti pi­gų ir ge­rą au­to­mo­bi­lį“, – at­vi­rau­ja au­to­mo­bi­lių per­par­da­vi­nė­to­jas.

Pak­laus­tas, ar jam aiš­kūs vi­si nuo lie­pos 1 die­nos įsi­ga­lio­ję au­to­mo­bi­lių re­gist­ra­vi­mo niuan­sai, Ed­ga­ras sa­ko pa­ste­bin­tis, kad su­maiš­tį jau­čia tiek pir­kė­jai, tiek pa­tys au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai. „Net pa­čio­je „Re­git­ro­je“ prieš įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mą daug kas nie­ko ne­ži­no­jo. Da­bar lau­kiu, kol pri­duo­siu par­duo­da­mo au­to­mo­bi­lio do­ku­men­tus, ta­da ma­ty­sim, kaip ten kas, ko­kių do­ku­men­tų dar trūks­ta. Keis­čiau­sia, kad ir prieš įsi­ga­lio­jant įsta­ty­mui, ne­la­bai kas ką ži­no­jo. Svar­bu tik pir­miau­sia į „Re­git­rą“ nuei­ti, o pa­skui au­to­mo­bi­liui at­liks TA ir sa­vi­nin­kui pa­sa­kys, ko­kių do­ku­men­tų dar trūks­ta“, – pa­sa­ko­ja au­to­mo­bi­lių pre­kei­vis.

Nau­jo­ji tvar­ka jo­kių pro­ble­mų ne­ke­lia?

Ta­čiau VKTI tech­ni­kos sky­riaus ve­dė­jas J. Ra­šo­ma­vi­čius tei­gia ap­skri­tai ne­sup­ran­tan­tis, ko­dėl dėl nau­jų trans­por­to prie­mo­nių įre­gist­ra­vi­mo tai­syk­lių tu­rė­jo kil­ti to­kia pa­ni­ka. „Jei­gu jūs įsi­gy­si­te au­to­mo­bi­lį, ku­ris bus su ki­to­je vals­ty­bė­je re­gist­ruo­tais nu­me­riais, tai ly­giai taip pat ga­lė­si­te juo nau­do­tis, kaip bū­da­vo ir anks­čiau. Tik da­bar prieš au­to­mo­bi­lio re­gist­ra­ci­ją Lie­tu­vo­je rei­kės iš kar­to at­lik­ti ir TA“, – sa­ko VKTI tech­ni­kos sky­riaus ve­dė­jas.

Po­kal­bio me­tu jis pa­žy­mi, kad au­to­mo­bi­lio re­gist­ra­ci­ja yra pa­sku­ti­nis pro­ce­sas vi­sa­me ne­trum­pa­me eta­pe, ka­da tie­siog pa­sa­ko­ma, kad trans­por­to prie­mo­nė vi­sa­pu­siš­kai tin­ka­ma re­gist­ra­ci­jai. „Jei au­to­mo­bi­lis re­gist­ruo­ja­mas, reiš­kia, kad jis tech­niš­kai tvar­kin­gas, jo ati­tik­tis yra tvar­kin­ga, su drau­di­mais taip pat vis­kas ge­rai. Ga­liau­siai tai reiš­kia, kad su trans­por­to prie­mo­nės sta­tu­su ir­gi vis­kas tvar­ko­je. Tad pa­ni­kos ar di­des­nio ažio­ta­žo aš tik­rai ne­ma­tau, o jei kaž­ko­kia tiks­li­nė gru­pė žmo­nių ke­lia ko­kias nors konk­re­čias pro­ble­mas, jei ky­la pro­ble­mų, va­di­na­si, yra kaž­kas ki­ta, ko mes ne­ži­no­me“, – įsi­ti­ki­nęs J. Ra­šo­ma­vi­čius.

Lie­tu­viai ne­pa­si­ti­ki Eu­ro­pos ša­lių tech­ni­nės ap­žiū­ros cent­rais

Ste­bint dis­ku­si­jas, ki­lu­sias po nau­jo­jo įsta­ty­mo pa­vie­ši­ni­mo, ma­ty­ti, kad da­lis dis­ku­si­jos da­ly­vių tik­rai ne­su­tik­tų, kad, pa­tvir­ti­nus nau­jas au­to­mo­bi­lių re­gist­ra­ci­jos są­ly­gas, vis­kas vi­siems aiš­ku. Da­lis žmo­nių tei­gia, kad trūks­ta pla­tes­nių nau­jų­jų re­gist­ra­ci­jos są­ly­gų išaiš­ki­ni­mų. Pa­vyz­džiui, ne tik pa­pras­ti žmo­nės, bet ir „Re­git­ros“ bei VKTI at­sto­vai ne­ga­lėjo tiks­liai at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ar iš, tar­ki­me, Vo­kie­ti­jos par­vež­tą au­to­mo­bi­lį, prieš ku­rį lai­ką tik­rin­tą šios ša­lies tech­ni­nės ap­žiū­ros cent­re ir tu­rin­tį tai pa­tvir­ti­nan­čią pa­žy­mą, bū­ti­na iš nau­jo tik­rin­ti Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros cent­re?

Ka­dan­gi nuo aiš­kaus at­sa­ky­mo į šį klau­si­mą pur­tė­si ir „Re­git­ra“, ir VKTI at­sto­vai (tiek vie­ni, tiek ki­ti nu­ro­dė kreip­tis į ki­tą ins­ti­tu­ci­ją, nes esą tai ne jų kom­pe­ten­ci­ja), at­sa­ky­mų ieš­ko­ta Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­jo­je „Tran­seks­ta“. Te­le­fo­nu at­si­lie­pęs šios įmo­nės at­sto­vas ir­gi ne­ga­lė­jo pa­teik­ti už­tik­rin­to at­sa­ky­mo, ta­čiau tei­gė, kad grei­čiau­siai Lie­tu­vo­je ki­tos ša­lies tech­ni­nė ap­žiū­ra ne­ga­lio­tų ir tek­tų au­to­mo­bi­lio tech­ni­nę būk­lę tik­rin­tis iš nau­jo.

„To­kia si­tua­ci­ja yra to­dėl, kad nė­ra žy­mų, pa­gal ku­rias ga­lė­tu­me tei­sin­gai per­skai­ty­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros do­ku­men­tus, tad ne­ga­li­me jais ti­kė­ti. Eu­ro­po­je jau yra svars­to­ma kur­ti vie­nin­gą tech­ni­nių ap­žiū­rų ban­ką, kad ša­lys na­rės ga­lė­tų da­lin­tis ta in­for­ma­ci­ja. Ta­čiau šiuo me­tu to­kio į vi­su­mą su­jung­to duo­me­nų ban­ko ne­tu­ri­me“, – sa­kė Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­jos „Tran­seks­ta“ at­sto­vas. Ta­čiau ir jis pra­si­ta­rė, kad į to­kį klau­si­mą iš­sa­miau at­sa­ky­ti jis ne­ga­li, nes tai – „Re­git­ros“ kom­pe­ten­ci­ja, ka­dan­gi pa­sta­ro­ji ir re­gist­ruo­ja au­to­mo­bi­lius. „Į „Re­git­rą“ vyks­ta au­to­mo­bi­liai, ku­riems rei­ka­lin­ga tech­ni­nė ap­žiū­ra, o mes esa­me tik tech­ni­nės ap­žiū­ros vyk­dy­to­jai“, – tei­gė „Tran­seks­tos“ at­sto­vas. Jo ma­ny­mu, vie­nin­gas Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių tech­ni­nių ap­žiū­rų duo­me­nų ban­kas ga­lė­tų at­si­ras­ti tik­rai ne anks­čiau kaip po ke­le­rių me­tų, ka­dan­gi pir­miau­sia tam rei­kė­tų pa­ruoš­ti įsta­ty­mi­nę ba­zę.

Neaiš­ku­mų ir klau­si­mų – nors ve­ži­mu vežk

Pla­nuo­jan­tiems įsi­gy­ti ar par­duo­ti au­to­mo­bi­lį, ky­la ir dau­giau neaiš­ku­mų. Pat­vir­ti­nus nau­ją­ją trans­por­to prie­mo­nių re­gist­ra­ci­jos tvar­ką, dau­ge­lis svars­to, kaip rei­kės nu­vyk­ti iki tech­ni­nės ap­žiū­ros cent­ro, jei „Re­git­ra“ au­to­mo­bi­lio nu­me­rius iš­duo­da tik at­li­kus TA? Be to, kur at­li­kus TA bus kli­juo­ja­mas tai pa­tvir­ti­nan­tis lip­du­kas, jei trans­por­to prie­mo­nė tu­rės tik pre­ky­bi­nius nu­me­rius? „Ne­jau teks į „Re­git­rą“ ir tech­ni­nės ap­žiū­ros cent­rą va­ži­nė­ti ke­lis kar­tus?“ – klau­sia šiau­lie­tis Egi­di­jus.

„Re­git­ros“ Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Lai­mu­tė Užu­pė sa­ko, kad su Lie­tu­vo­je ne­re­gist­ruo­to­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis iki pri­va­lo­mą­sias tech­ni­nes ap­žiū­ras ar eks­per­ti­zes at­lie­kan­čių bend­ro­vių nu­vyk­ti bus ga­li­ma pa­si­nau­do­jus ga­lio­jan­čiais už­sie­nio vals­ty­bė­je iš­duo­tais lai­ki­nai­siais re­gist­ra­ci­jos nu­me­rio ženk­lais ar pre­ky­bi­niais re­gist­ra­ci­jos nu­me­rio ženk­lais. Ko­men­tuo­da­ma, kiek lai­ko bus ga­li­ma va­ži­nė­tis ga­li­mai tech­niš­kai ne­tvar­kin­gu au­to­mo­bi­liu, L. Užu­pė tei­gia, jog įta­rus, kad au­to­mo­bi­lis ne­tvar­kin­gas, rei­kė­tų pa­si­steng­ti kuo grei­čiau jį su­re­mon­tuo­ti dėl pa­čių sau­gu­mo.

„Pre­ky­bi­nius ženk­lus nau­do­ja au­to­mo­bi­lių pre­ky­ba už­sii­man­čios įmo­nės. Lai­ko­tar­pis, ku­riam lei­džia­ma da­ly­vau­ti eis­me su šiais nu­me­riais, pri­klau­so nuo to, kiek lei­di­mų iš­ra­šo šios įmo­nės. Lie­tu­vo­je šie nu­me­riai iš­duo­da­mi ir neat­li­kus pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros“, – in­for­muo­ja „Re­git­ros“ at­sto­vė.

Tuo tar­pu į klau­si­mą dėl TA lip­du­kų kli­ja­vi­mo ant nu­me­rių, ku­riuos „Re­git­ra“ iš­duo­da tik at­li­kus TA, aiš­kaus at­sa­ky­mo pir­mą­ją įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo die­ną gau­ti ne­pa­vy­ko. „Nuo šio ko­men­ta­ro su­si­lai­ky­siu, nes ne­tru­kus dėl šios si­tua­ci­jos tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti ir su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro įsa­ky­mas, kur vis­kas bus la­bai aiš­kiai iš­dės­ty­ta. Gal­būt tiems, ku­rie į „Re­git­rą“ ir tech­ni­nių ap­žiū­rų cent­rą va­žiuos pir­mo­mis die­no­mis, ga­li tek­ti iš „Re­git­ros“ grįž­ti į tech­ni­nių ap­žiū­rų cent­rą už­si­kli­juo­ti lip­du­kus ant iš­duo­tų nu­me­rių, bet atei­ty­je vis­kas bus da­ro­ma, kad žmo­gui ne­reik­tų daug kar­tų va­ži­nė­tis“, – sa­ko VKTI tech­ni­kos sky­riaus ve­dė­jas J. Ra­šo­ma­vi­čius.

Sut­var­ky­ti do­ku­men­tus per die­ną – sun­kiai įma­no­ma mi­si­ja

Nau­jo­sios au­to­mo­bi­lių re­gist­ra­ci­jos tvar­kos įsi­ga­lio­ji­mo die­ną au­to­mo­bi­lį pir­kęs šiau­lie­tis Ta­das pa­sa­ko­ja praė­jęs tik­rą pra­ga­rą, kol su­si­tvar­kė įsi­gy­to au­to­mo­bi­lio re­gist­ra­ci­jos do­ku­men­tus. Vai­ki­nas sa­ko, kad vi­są pro­ce­dū­rą pra­dė­jęs anks­ti ry­te ir, ma­tyt, tik to­dėl spė­jo vis­ką iki dar­bo die­nos pa­bai­gos.

„Tech­ni­nės ap­žiū­ros cent­re iš­lau­kiau ne­ma­žą ei­lę ir su­ži­no­jau, kad kli­ba kaž­koks šar­ny­ras, o dus­lin­tu­ve – ada­tos dy­džio sky­lu­tė. Dėl dus­lin­tu­vo su ser­vi­su greit su­si­ta­riau, o štai dėl va­žiuok­lės te­ko pa­varg­ti, nes ser­vi­sai sa­kė, kad rei­kės pa­lauk­ti ei­lė­je iki va­ka­ro. Tik ap­laks­tęs ke­lis jų pa­ga­liau ra­dau, kur grei­tai (bet ne­bū­ti­nai ko­ky­biš­kai) man su­re­mon­ta­vo va­žiuok­lę. Sut­var­kęs au­to­mo­bi­lį, vos spė­jau į „Re­git­rą“, nes ten ei­lės ir­gi ne­ma­žos. Man au­to­mo­bi­lio pir­ki­mas kai­na­vo ne­ma­žai ner­vų ir ta­po tik­ru kant­ry­bės iš­ban­dy­mu“, – pa­sa­ko­ja šiau­lie­tis, ku­ris sa­ko ne vie­nu mo­men­tu net pa­si­gai­lė­jęs, kad ne­su­ti­ko su par­da­vė­jo siū­ly­mu, kad jie pa­tys su­si­tvar­ky­tų su vi­sa šia biu­rok­ra­ti­ja.

„Nuo to­kios min­ties at­bai­dė tik tai, kad au­to­mo­bi­lis pa­brangs, o ko­kia bus re­mon­to ko­ky­bė – neaiš­ku“, – tei­gia au­to­mo­bi­lio re­gist­ra­vi­mo var­gus iš­ken­tęs šiau­lie­tis.

Aut. teisės: Etaplius.lt
Autoriai: Min­dau­gas Malcevičius

(15)
(0)
(15)

Komentarai (14)