NMA. Parama už energetinius augalus  (0)

Vadovaujantis 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiu bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiu tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiančiu reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentu Nr. 2013/2006), 2007 m. Lietuvoje pradėta taikyti paramos už energetinius augalus schema. Pagrindinis šios paramos schemos tikslas – remti žemės ūkio veiklos subjektus, auginančius žaliavą energijos gamybai.


Pareiškėjams, dalyvaujantiems paramos už energetinius augalus schemoje, už hektarą energetinių augalų bus mokama 45 eurų parama.

Pareiškėjai, norintys gauti paramą už energetinius augalus (išskyrus trumpos vegetacijos medžius ir krūmus), iki 2009 m. birželio 15 d. seniūnijų darbuotojams turi pateikti Paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti bei su supirkėju ar pirmuoju perdirbėju sudarytų Energetinių augalų auginimo ir supirkimo sutarčių (toliau – Sutartis) kopijas.

Norintys gauti paramą už trumpos vegetacijos medžius ir krūmus (gluosnius, karklus, tuopas, drebules, baltalksnius) su Paraiška tiesioginėms išmokoms gauti privalo pateikti Pareiškimą dėl trumpos vegetacijos medžių ir krūmų auginimo, o pirmojo derliaus metais – Sutarties kopiją.

Pareiškėjai, naudojantys trumpos vegetacijos medžius ir krūmus, grūdus ir aliejinių augalų sėklas kaip kurą žemės ūkio valdos objektams šildyti, energijai bei biokurui valdoje gaminti su Paraiška tiesioginėms išmokoms gauti privalo pateikti Pareiškimą dėl energetinių augalų derliaus auginimo ir perdirbimo žemės ūkio valdoje, techninį bei technologinį numatomo perdirbimo proceso aprašymą ir iki 2009 m. liepos 10 d. Agentūrai pateikti 60 EUR/ha užstatą.

Pavėluotai pateiktos paraiškos priimamos iki 2009 m. liepos 10 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma sumažinama 1 proc., išskyrus vėlavimo atvejus, nepriklausančius nuo pareiškėjo valios (pvz. pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai). Tokiais atvejais pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo per 10 dienų nuo tada, kai atsiranda tokia galimybė, kartu su paraiška turi pateikti prašymą priimti pavėluotai pateiktą paraišką ir dokumentus, patvirtinančius vėlavimo priežastį.

Pareiškėjai turi atitikti nustatytus reikalavimus tiesioginėms išmokoms gauti.

Kiekvienai energetinių augalų rūšiai turi būti sudaroma atskira Sutartis. Jei atskiros augalų rūšies veislės yra žieminės ir vasarinės, sutartis sudaroma atskirai žieminėms ir vasarinėms veislėms. Paraiškoje nurodyti energetinių augalų plotai turi sutapti su Sutartyje nurodytais žemės plotais. Paraiškoje pateikiami duomenys apie auginamų energetinių augalų plotus turi būti pažymėti atitinkamais kodais, nurodytais žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui naudojamame pasėlių klasifikatoriuje.

Sutartis gali būti keičiama ar nutraukiama iki einamųjų metų liepos 10 d. abipusiu rašytiniu šalių susitarimu, kurio kopija pateikiama Agentūrai. Įprastiniais atvejais, nesant nuo pareiškėjo valios nepriklausančių aplinkybių, pasėlių deklaravimo ir paramos prašymų duomenys, norint išvengti sankcijų, turi būti patikslinti iki birželio 15 d. Nepateikęs Sutarties nustatytais terminais, pareiškėjas turi raštu informuoti seniūnijos darbuotoją, kad paramos už energetinius augalus atsisako ir prašo pakeisti paraiškos duomenis, t. y. energetinių pasėlių kodais paraiškoje pažymėtus laukus pažymėti neenergetinių pasėlių kodais.

Sudaręs sutartį su pareiškėju, supirkėjas ar pirmasis perdirbėjas iki 2009 m. birželio 15 d. Agentūrai privalo pateikti Sutarties (-čių) kopiją (-as) ir ne vėliau kaip iki 2009 m. liepos 10 d. Agentūrai turi sumokėti 60 EUR/ha užstatą už visą Sutartyje (-se) nurodytą energetinių augalų plotą, taip įsipareigodamas naudoti žaliavą tik pagal paskirtį – biokurui, o ne maistui ar kitiems produktams gaminti (daugiau informacijos apie užstatus rasite skiltyje „Užstatai“).

Daugiau informacijos apie paramos už energetinius augalus mokėjimą, paramos skyrimo sąlygas, sankcijas už šių sąlygų nesilaikymą ir kt. galite rasti skiltyje REIKALAVIMAI pateiktose Paramos už energetinius augalus, skirtus biokuro gamybai, administravimo ir kontrolės taisyklėse.

Taip pat prašome atkreipti dėmesį į tai, kad šios taisyklės yra tęstinės, taigi jose nustatyti reikalavimai pareiškėjams ir supirkėjams / perdirbėjams, patvirtinti energetinių augalų referenciniai derlingumai bei biodegalų gamybos išeigos galioja ir 2009 m. teikiamoms Paraiškoms bei derliams.

Aut. teisės: www.technologijos.lt
(0)
(0)
(0)

Komentarai (0)

Susijusios žymos: