Valstybės kontrolė: universitetai Lietuvoje neįvertina darbo rinkos pokyčių  (0)

Universitetų ištekliai būtų panaudoti efektyviau, jeigu universitetai įvertintų darbo rinkos pokyčius ir mokslo studijų pasiekimus ir sudarytų studijų programų rengimo ir atnaujinimo planus, siedami su finansavimo galimybėmis, sako valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Valstybės kontrolė auditą, kaip organizuojamas universitetų studijų programų rengimas ir vertinimas, atliko Švietimo ir mokslo ministerijoje, Studijų kokybės vertinimo centre ir trylikoje atrinktų valstybinių universitetų.

Audito metu nustatyta, kad universitetai nesistemingai planuoja studijų programų rengimą ir atnaujinimą. Kai kurios studijų programos rengiamos nepakankamai pagrindus poreikį ir neturint reikiamų išteklių programos tikslams įgyvendinti, t. y. studijų programoms vykdyti ne visada pakanka turimo reikiamos kvalifikacijos pedagoginio ir mokslinio personalo, ne visada pakankama materialinė bazė, universitetai ne visada užtikrina, kad studentams būtų lengvai prieinama studijų programoms reikalinga literatūra ir mokymo priemonės.

Auditoriai nustatė, kad rengiant studijų programas studentų ir socialinių partnerių - būsimųjų darbdavių - dalyvavimas dažnai tėra formalus. Tai patvirtina dauguma apklaustų studentų atstovybių, kurios teigė neturinčios motyvacijos išreikšti savo nuomonę. Tik mažiau negu pusė audituotų universitetų yra reglamentavę darbdavių įtraukimą į studijų programų rengimo procesą.

Audito ataskaitoje taip pat nurodoma, kad aukštosioms mokykloms sudarytos sąlygos trejus metus vykdyti studijų programas, nepašalinus išorinio vertinimo metu ekspertų nurodytų trūkumų.

Audito metu taip pat nustatyta, kad nė vienas iš trylikos audituotų valstybinių universitetų, kuriuose studijuoja 94 proc. visų universitetuose studijuojančių studentų, neskelbia visos teisės aktų reglamentuojamos skelbti informacijos apie studijų programas, įsivertinimo rezultatus, suinteresuotų šalių nuomonės apie studijų kokybę, absolventų įsidarbinimą po studijų ir pan.

Valstybės kontrolė rekomendavo Švietimo ir mokslo ministerijai suderinti teisės aktų, reglamentuojančių studijų programų vertinimą ir akreditavimą, nuostatas. Taip pat sukurti teisines prielaidas Studijų kokybės vertinimo centrui vykdyti universitetams pateiktų rekomendacijų dėl studijų programų kokybės tobulinimo įgyvendinimo stebėseną ir informuoti visuomenę, kaip tos rekomendacijos įgyvendinamos. Centrui rekomenduota inicijuoti teisės aktų, reglamentuojančių studijų programų vertinimą ir akreditavimą, suderinamumą, o organizuojant studijų programų vertintojų darbą užtikrinti aktyvesnį socialinių partnerių dalyvavimą ekspertų grupėse.

ŠMM: numatomos papildomos priemonės studijų kokybei gerinti

Švietimo ir mokslo ministerija praneša, kad susipažino su Valstybės kontrolės atlikto studijų programų rengimo audito išvadomis ir tikisi, kad Valstybės kontrolės pastabos taps svaria paskata siekti kuo aukštesnės studijų kokybės, stiprinti vidines aukštųjų mokyklų kokybės sistemas bei gerinti visuomenės informavimą apie studijų kokybę.

„Valstybės kontrolės įvykdytas studijų programų auditas – savalaikis, jo objektas – mums visiems rūpima studijų kokybė. Valstybės kontrolė nurodo vietas, į kurias turėtume koncentruoti dėmesį ir kurias nuolat pabrėžia Švietimo ir mokslo ministerija: tai perėjimas nuo išorinės kokybės kontrolės prie didesnės universitetų atsakomybes patiems prižiūrint ir užtikrinant studijų kokybę, aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas su studentais bei socialiniais partneriais, visuomenės informavimas apie studijų programų kokybę. Valstybės kontrolė atkreipė dėmesį, kad reikia papildomos Švietimo ir mokslo ministerijos priežiūros, kuri įvertintų, ar ekspertų pateiktos rekomendacijos yra įgyvendinamos“, – sako švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė.

Pavasarį pakoreguotas Mokslo ir studijų įstatymas sudaro sąlygas apibrėžti studijų kokybės priežiūros tvarką. Ši tvarka bus baigta rengti artimiausiu metu. Aukštosioms mokykloms bus teikiama daugiau konsultacijų ir kitos pagalbos gerinant studijų kokybę.

Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva 25 aukštosios mokyklos – 9 universitetai ir 16 kolegijų – yra pradėjusios įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą programą „Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas (įsigijimas) ir įgyvendinimas (tobulinimas) arba vidinės studijų kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas (tobulinimas)“. Šios programos tikslas – kurti modernią, atvirą ir nuoseklią studijų kokybės politiką, nuolat analizuoti studijų kokybę, aktyviai įtraukti dėstytojus, studentus, darbdavius, socialinius partnerius į studijų proceso organizavimą.

Aut. teisės: alfa.lt

(0)
(0)
(0)

Komentarai (0)