Šiauliuose sukurtas elektromobilis stengsis prasimušti į serijinę gamybą (Video)  (22)

Šiau­liuo­se 2012-aisiais su­kur­tas elekt­ro­mo­bi­lis, ku­rio ko­ky­bė ne­nu­si­lei­džia ga­myk­li­niams, o kai­na – ke­lis kar­tus ma­žes­nė. Du­ris lau­žia bū­si­mi pir­kė­jai. Au­to­mo­bi­lio kū­rė­jas – Do­na­tas Skuls­kis ir jo įmo­nės dar­buo­to­jai. „Pats Die­vas da­vė mums elekt­ro­mo­bi­lį va­ži­nė­ti mies­te“, – sa­ko D. Skuls­kis.


Ma­žas, bet ga­lin­gas

Šiau­lie­čių bend­ro­vės „PB Group“ elekt­ra va­ro­mas au­to­mo­bi­lis „Elect­ron Twin­go“ iš pa­žiū­ros yra pa­pras­tas „Re­nault Twin­go“, ta­čiau jo „šir­dis“ va­ro­ma elekt­ra, o ne ben­zi­nu.

Au­to­mo­bi­lio kū­rė­jo, bend­ro­vės va­do­vo Do­na­tas Skuls­kio ka­bi­ne­tas už­vers­tas įvai­rio­mis de­ta­lė­mis. Tarp jų – elekt­ros va­rik­lis, ku­rį ko­ne kiek­vie­nas vy­ras pa­kels vie­na ran­ka. Pa­na­šus 15 ki­lo­va­tų ga­lin­gu­mo ag­re­ga­tas va­ro ir ma­žą­jį „Twin­go“.

Šis elekt­ros va­rik­lis ir 300 ki­log­ra­mų pa­krau­tų aku­mu­lia­to­rių jus nu­ga­bens iki elektros lizdo, esan­čio už 70–80 ki­lo­met­rų. Au­to­mo­bi­lio grei­tis – 80 ki­lo­met­rų per va­lan­dą.

Aku­mu­lia­to­riai visiškai pa­krau­na­mi per ke­tu­rias va­lan­das, įki­šus šakutę į pa­pras­tą elekt­ros liz­dą. Tai reiš­kia, kad to­kio au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kui „de­ga­li­nių“ tink­las – pa­ts di­džiau­sias pa­sau­ly­je. Vie­nas įkro­vi­mas iš­nau­do­ja elekt­ros už 4–5 li­tus. Au­to­mo­bi­lio kai­na – ne dau­giau kaip 30 tūks­tan­čių li­tų. Pir­mie­siems pir­kė­jams – 5 tūks­tan­čių li­tų nuo­lai­da. Bend­ro­vė pla­nuo­ja se­ri­ji­nę to­kių au­to­mo­bi­lių ga­my­bą.

Kos­mi­nis lai­vas?

D. Skuls­kis tvir­ti­na, kad au­to­mo­bi­lio kai­na iš prin­ci­po ne­ga­li kil­ti. Jei ji pa­sieks 40 ar 50 tūks­tan­čių, tuo­met už tiek bus ga­li­ma įsi­gy­ti ma­žy­tę eko­no­miš­ką ben­zi­nu ar dy­ze­li­nu va­ro­mą ma­ši­ną. Bū­tų sun­ku kon­ku­ruo­ti.

– Ar daug žmo­nių do­mi­si jū­sų elekt­ro­mo­bi­liu?

– Skam­bi­na kas­dien. Yra pir­kė­jų, ku­rie mums jau lau­žia du­ris, – no­ri kuo grei­čiau įsi­gy­ti. Ste­bi­si, iš kur taip pi­giai? Daug dir­bo­me. Iš­ban­dė­me dau­gy­bę va­rik­lių, aku­mu­lia­to­rių ir ki­tų de­ta­lių. Ga­min­to­jai juk ra­šo vie­naip, o rea­ly­bė­je – vi­sai ki­taip. Net kar­tu su ma­ni­mi dir­bę vy­rai sa­kė: nie­ko ne­bus.

Nau­do­ja­me švi­no aku­mu­lia­to­rius. Jie sun­kes­ni, ta­čiau pa­tva­res­ni ir pi­ges­ni už li­čio. Va­rik­lį ir jį val­dan­tį kont­ro­le­rį įsi­gi­jo­me pi­giau. Di­die­ji ga­min­to­jai su mu­mis kal­ba­si – tai svar­bus pa­sie­ki­mas, ku­rio dė­ka mes už priei­na­mą kai­ną pirk­si­me to­bu­lus pran­cū­ziš­kus kont­ro­le­rius ir ame­ri­kie­tiš­kus va­rik­lius.

– Ko­dėl „Twin­go“?

– Ke­lia­me ke­pu­rę prieš šio au­to­mo­bi­lio au­to­rius. Vi­sas kė­bu­las pa­ga­min­tas taip, kad nie­kur neį­ma­no­ma nuim­ti nė ki­log­ra­mo skar­dos. Ne­bent ka­po­tą iš ang­lies pluoš­to pa­ga­min­tu­me, ta­čiau tai kai­nuo­tų dar 2000 li­tų. Ne­ra­do­me dar vie­no to­kio va­rian­to, kad 700 ki­log­ra­mų sve­rian­ti konst­ruk­ci­ja vež­tų 300 ki­log­ra­mų ba­te­ri­jų ir dar du ke­lei­vius.

– Kaip žmo­nės ver­ti­na to­kią trans­por­to prie­mo­nę?

– Gai­la, kad dau­gu­ma į šį au­to­mo­bi­lį žiū­ri tar­si į kos­mi­nį lai­vą, ku­rio nė už ką ne­vai­ruo­tų. Bi­jo. Taip pat ste­bi­na mū­sų „pra­ktiš­kas“ po­žiū­ris. Žmo­gus rim­tai svars­to, ar jam pirk­ti ga­myk­li­nį elekt­ro­mo­bi­lį už 120 tūks­tan­čių. Toks neat­si­pirks nie­ka­da. Taip pat aki­vaiz­du, kad žmo­gus ne­per­sės prie elekt­ro­mo­bi­lio tol, kol jis neat­ro­dys kaip pa­pras­ta nor­ma­li ma­ši­na. Jei su­kur­si kaž­ką kad ir la­bai ge­ro, bet fu­tu­ris­tiš­ko – nie­kam ne­bus įdo­mu. Ban­dė­me kur­ti kap­su­lę, ba­gį. Ne­pa­vy­ko. Rei­ka­lai pa­ju­da tik ta­da, kai žmo­gus pa­ma­to kaž­ką įpras­to. At­si­sė­di, įsi­jun­gi, va­žiuo­ji ir apie nie­ką ne­gal­vo­ji. Bū­tent to­kį au­to­mo­bi­lį mes ir su­kū­rė­me.

Skai­čiai

– O jū­sų „Elekt­ron“ at­si­pirks?

– Nu­va­žia­vus 12 tūks­tan­čių ki­lo­met­rų at­si­pirks 5000 li­tų kai­na­vu­sios ba­te­ri­jos. Nuo ta­da ga­li­te skai­čiuo­ti vien ben­zi­no ir elekt­ros kai­nų skir­tu­mą. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad ba­te­ri­jų kai­na „pa­bran­gi­na“ nu­va­žiuo­tą ki­lo­met­rą sep­ty­niais cen­tais. Mū­sų ap­skai­čia­vi­mu, ba­te­ri­jas bus ga­li­ma krau­ti 1200 cik­lų. Jei krau­si­te po tru­pu­tį, kro­vi­mų ga­li bū­ti ke­lis kar­tus dau­giau. Su to­mis pa­čio­mis ba­te­ri­jo­mis tik­rai nu­va­žiuo­si­te 84 tūks­tan­čius ki­lo­met­rų. Ba­te­ri­jų ga­min­to­jai dek­la­ruo­ja 1800 cik­lų, ta­čiau mes rea­lis­tai – treč­da­lį nui­mam. Vė­liau, su­pirk­si­me iš jū­sų at­gy­ve­nu­sias ba­te­ri­jas. Nu­si­pirk­si­te nau­jas – ir vėl į ke­lią.

– Gal elekt­ro­mo­bi­lio eksp­loa­ta­ci­ja bran­ges­nė?

– Nie­ko pa­na­šaus. Jums ne­rei­kės keis­ti te­pa­lų ar žie­mą „pa­šil­dy­ti“ va­rik­lio. Jo­kių ge­ri­nan­čių prie­dų, pi­la­mų į ku­rą ar te­pi­mo sis­te­mą. Tie­sa, ba­te­ri­jos bus šiek tiek šil­do­mos spe­cia­liais ki­li­mė­liais. Tai į nau­dą pa­tiems aku­mu­lia­to­riams. Iš­siaiš­ki­no­me, kad elekt­ros va­rik­lis pa­ti­ki­miau­siai au­ši­na­si oru, to­dėl ir an­tif­ri­zo jums ne­rei­kės. Taip pat jums nie­ka­da ne­su­dils ir san­ka­ba, nes jos čia pra­ktiš­kai nė­ra. Bė­giai per­si­jun­gia tie­siog at­lei­dus grei­čio pe­da­lą, nes elekt­ros va­rik­lis, prie­šin­gai nei ben­zi­ni­nis, vi­siš­kai su­sto­ja.

– Ar nu­si­pir­kęs to­kį au­to­mo­bi­lį bū­si tei­sė­tas eis­mo da­ly­vis?

– Esa­me jau pu­siau­ke­lė­je į ser­ti­fi­ka­vi­mą. Ga­li­ma ser­ti­fi­kuo­ti kiek­vie­ną to­kį au­to­mo­bi­lį at­ski­rai. Ma­nau, kad iš pra­džių taip ir da­ry­si­me. Taip pat ga­li­ma ser­ti­fi­kuo­ti ga­mi­nį smul­kiai se­ri­ji­nei ga­my­bai. To Lie­tu­vo­je dar nie­kas ne­da­rė. Pas­ta­ruo­ju at­ve­ju dėl lei­di­mo teks tar­tis su „Re­nault“ di­le­riu ar­ba pa­čia ga­myk­la.

Die­vo do­va­na mies­tui

– Tai ko­kie elekt­ro­mo­bi­lio pliu­sai be to, jog daug kar­tų pi­giau va­žiuo­ti?

– Aš pa­ts mie­lai nusi­pirk­čiau to­kį au­to­mo­bi­liu­ką ne tik sau, bet ir įmo­nei. Kiek pro­ble­mų at­kristų.

– O kiek ga­li­ma nu­va­žiuo­ti už­mies­ty­je ir kiek mies­te? Gal mies­te ne­spė­si­me krau­ti?

– Pats Die­vas da­vė mums elekt­ro­mo­bi­lį va­ži­nė­ti mies­te. Lo­gi­ka sa­ko, kad mies­te ku­ro rei­kia dau­giau, ta­čiau su elekt­ro­mo­bi­liu yra kiek ki­taip. Va­rik­lis ma­žiau kais­ta, kai dir­ba su per­trau­ko­mis. Prie kiek­vie­no švie­so­fo­ro ba­te­ri­jos šiek tiek at­si­gau­na. To­kios ma­žos per­trau­kos elekt­ro­mo­bi­liui – pa­sa­ka. Mies­te vie­nu įkro­vi­mu ga­li­te nu­va­žiuo­ti dau­giau nei už­mies­ty­je. O jei bai­gė­si „ku­ras“, pa­sto­vė­ki­te ra­miai de­šimt mi­nu­čių. Ba­te­ri­jos vėl at­si­gaus ir nu­va­žiuo­si­te dar 3-5 ki­lo­met­rus.

– O jei su­ges au­to­mo­bi­lis?

– Mes dau­giau­sia už­sii­ma­me pa­dan­go­mis. Tu­ri­me au­to­ser­vi­sų tink­lą vi­so­je Lie­tu­vo­je. Tuo pa­čiu be pro­ble­mų ap­tar­nau­si­me ir sa­vo elekt­ro­mo­bi­lius. Dau­gy­bė elekt­ro­mo­bi­lių ga­min­to­jų bank­ru­ta­vo, nes ban­dė už­dirb­ti tik iš vie­nos veik­los. Gau­ti pel­ną iš elekt­ro­mo­bi­lių yra la­bai sun­ku, o iš­lai­dų bū­na vos pra­dė­jus veik­lą.

– Tai da­bar dir­ba­te iš idė­jos?

– Nė­ra nei vie­no vers­lo, kur ga­li­ma pjau­ti nie­ko ne­pa­sė­jus. Da­bar mes sė­ja­me ir ti­ki­mės, kad kaž­kas užaugs. Pa­sau­ly­je vyks­ta kas­die­nis žmo­nių te­ro­ri­za­vi­mas. Ro­dos, val­džia sten­gia­si vis­ką kuo la­biau pa­bran­gin­ti, nes nuo to bus su­ren­ka­ma dau­giau mo­kes­čių. O juk žmo­gus yra lai­min­ges­nis, kai iš­ga­li nu­si­pirk­ti no­ri­mą daik­tą ar nu­va­žiuo­ti kur tik už­si­ma­no.

Plačiau apie elektromobilį - gamintojų tinklapyje

Alvydas Januševičius / Šiaulių kraštas

Aut. teisės: Šiaulių kraštas
Šiaulių kraštas
Autoriai: Alvydas Januševičius
(49)
(0)
(4)

Komentarai (22)